LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ; Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước", nhằm chào mừng Hội nghị tổng kết công tác TĐKT Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND các tỉnh trong Cụm thi đua tổ chức Triển lãm tài liệu lưu trữ: "Phong trào thi đua yêu nước Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc". Chương trình được thực hiện tại Khu Lưu niệm nơi Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với nhân dân và cán bộ huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn ngày 21/12/1961.

Chương trình triển lãm gồm các nội dung:
- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng và tổ chức phong trào thi đua yêu nước. - Tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. - Công tác thi đua khen thưởng của các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc qua các thời kỳ.

Với trên 300 tài liệu, hình ảnh, câu trích được lựa chọn từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Ban TĐKT Trung ương và Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và các tổ chức, cá nhân đưa ra trưng bày, giới thiệu khái quát về sự ra đời phong trào thi đua yêu nước và quá trình thi đua của các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc qua các thời kỳ.

Chương trình triển lãm góp phần ôn lại truyền thống dân tộc, lịch sử phong trào thi đua của các tỉnh, từ đó cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái ra sức thi đua xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh đồng thời đề cao hơn nữa tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của thi đua trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và thiết thực phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

BAN TỔ CHỨC